OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON

Veelgestelde vragen opleidingen

Hubert Consult

 

 

 

November 2019 :


 

Veelgestelde vragen vertrouwenspersoon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is een vertrouwenspersoon verplicht?

 

Is er een verplichte opleiding voor vertrouwenspersonen?

 

Certificering: belangrijk of onzin?

 

Er zijn al zo veel functionarissen die zich met het welzijn van medewerkers bezighouden. Waarom is een vertrouwenspersoon nog noodzakelijk?

 

Kan een medewerker personeelszaken vertrouwenspersoon worden?

 

Kan een leidinggevende vertrouwenspersoon worden?

 

Ik ben al coach / bedrijfsmaatschappelijk werker, is het dan nog nodig om  een aparte training als vertrouwenspersoon te volgen?

 

Vereist het een andere opleiding als je vertrouwenspersoon wordt voor leerlingen?

 

Is het verstandig om de functie van vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen te combineren met de functie van de vertrouwenspersoon integriteit?

 

Kan een werkgever beter een interne of een externe vertrouwenspersoon aanstellen?

 

Waarom moet een organisatie minimaal twee vertrouwenspersonen aanstellen?

 

Wat is de Engelse term voor vertrouwenspersoon?

 

Over welke competenties moet een vertrouwenspersoon voorafgaand aan de opleiding beschikken?

 

Krijg je na het volgen van de opleiding vertrouwenspersoon een certificaat?

 

Welk opleidingsniveau is vereist voorafgaand aan de opleiding vertrouwenspersoon?

 

Waar vind ik referenties over de opleiding vertrouwenspersoon?

 

Hoeveel ervaring heeft Hubert Consult met de cursus vertrouwenspersoon?

 

Nazorg cursisten

 

Hoe vaak komen ongewenste omgangsvormen voor in mijn eigen bedrijfstak?

 

 

 

Is een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen verplicht?

Werkgevers zijn op grond van de Arbowet (artikel 3 lid 2) verplicht om een beleid te voeren gericht op het voorkomen (en als dit niet mogelijk is beperken) van psychosociale arbeidsbelasting (hieronder vallen ongewenste omgangsvormen). Werkgevers moeten in een plan van aanpak maatregelen beschrijven hoe ongewenste omgangsvormen worden voorkomen of beperkt. Dit moet gebeuren met inachtneming van de huidige stand van de wetenschap en professionele dienstverlening. Het geldt vandaag als een ‘good practice’ om een vertrouwenspersoon te hebben aangesteld en opgeleid. Hoewel het woord ‘vertrouwenspersoon’ dus niet in de wet staat, zal een werkgever zonder vertrouwenspersoon, het wel heel moeilijk krijgen om aan te tonen dat het beleid ongewenste omgangsvormenvorm dat hij voert voldoet aan de huidige stand van de professionele dienstverlening.

^

FAQ vertrouwenspersoon

 

 

Is er een verplichte opleiding voor vertrouwenspersonen?

Nee er is geen verplichte opleiding voor vertrouwenspersoon. In november 2011 zijn er in de media misleidende teksten hierover verspreid. Een werkgever is wel aansprakelijk als een vertrouwenspersoon fouten maakt bij de uitoefening van de functie. Derhalve is het van belang dat een vertrouwenspersoon een gedegen opleiding volgt. Ook eist de Inspectie SZW dat vertrouwenspersonen goed zijn opgeleid.

^

FAQ vertrouwenspersoon

 

 

Certificering; belangrijk of onzin?

Certificering is vooral belangrijk voor de instanties en opleidingsbureaus die hier geld aan verdienen. Lees meer.

^

FAQ vertrouwenspersoon

 

 

Waarom is een vertrouwenspersoon nog noodzakelijk? Er zijn al zo veel functionarissen die zich met het welzijn van medewerkers bezighouden.

De vertrouwenspersoon heeft een toegevoegde waarde op andere functionarissen zoals: leidinggevenden, bedrijfsmaatschappelijk werkers, personeelsfunctionarissen, klachtencommissieleden, mediators, etc. Kenmerkend voor deze functionarissen is dat zij belast zijn met het aanpakken/oplossen van ongewenste omgangsvormen op het werk. Om ongewenste omgangsvormen op te lossen moet de functionaris onpartijdig zijn. Het verhaal van de klager en de aangeklaagde moeten in beginsel beiden serieus genomen worden en aan de hand van feitenonderzoek moet worden vastgesteld wie er gelijk heeft. Niet altijd zijn ongewenste omgangsvormen te bewijzen.

 

Een slachtoffer van ongewenste omgangsvormen loopt dus een risico bij het aankaarten van de problematiek. Een slachtoffer heeft behoefte aan emotionele ondersteuning, iemand die zijn/haar verhaal voor waar aanneemt, en de weg wijst binnen het beleid ongewenste omgangsvormen. Dit is de taak van de vertrouwenspersoon. Een unieke functie, want anders dan andere functionarissen is een vertrouwenspersoon ‘partijdig’ en staat achter de melder.  Een vertrouwenspersoon kan daardoor niet corrigerend optreden, niet bemiddelen en niet aan waarheidsvinding doen.

^

FAQ vertrouwenspersoon

 

 

Kan een medewerker personeelszaken vertrouwenspersoon worden?

Een hoofd personeelszaken of een personeelsfunctionaris die belast is met aanstellings-, beoordelings-, doorstroom-, of ontslagkwesties kan geen vertrouwenspersoon worden voor dezelfde groep werknemers. Een personeelsfunctionaris moet immers onafhankelijk zijn en onderzoek doen, terwijl een vertrouwenspersoon achter de melder moet staan en voor waar moet aannemen wat de melder zegt. Wat bovendien kan conflicteren is dat de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht heeft en geen actie mag ondernemen zonder toestemming van de melder. Een personeelsfunctionaris daarentegen is belast met de veiligheid van alle medewerkers en kan vanuit deze functie die geheimhouding niet altijd garanderen.

 

Hoe zit het dan met personeelsmedewerkers die niet belast zijn met aanstellings-, beoordelings-, doorstroom-, of ontslagkwesties; bijvoorbeeld medewerkers salarisadministratie. Voor hen blijkt het vaak moeilijk om de functie van vertrouwenspersoon op een integere wijze uit te oefenen omdat ze ‘te veel weten’. Bij personeelsmedewerkers is vaak al eerder bekend dat een contract met een bepaalde medewerker zal worden beëindigd. Het is voor deze personeelsmedewerker (die hierover niet mag spreken) dan niet integer om met een slachtoffer uitgebreid in gesprek te gaan over verschillende interventies (bijvoorbeeld: hoe met de ‘pleger’ in gesprek te gaan of bemiddeling) terwijl al lang bekend is dat dit allemaal geen zin meer heeft.

^

FAQ vertrouwenspersoon

 

 

Kan een leidinggevende vertrouwenspersoon worden?

Ja. Een leidinggevende kan voor iedereen in de organisatie vertrouwenspersoon worden, behalve voor medewerkers die onder zijn/haar gezag vallen of voor medewerkers die een melding/klacht hebben over een medewerker die onder zijn/haar gezag vallen. Er moet in die situaties altijd een andere vertrouwenspersoon zijn waar medewerkers met hun meldingen/klachten terecht kunnen.

^

FAQ vertrouwenspersoon

 

 

Ik ben al coach / bedrijfsmaatschappelijk werker, is het dan nog nodig om  een aparte training als vertrouwenspersoon te volgen?

Ja. Los van de noodzakelijke achtergrond en juridische kennis over ongewenste omgangsvormen verschillen ook de gewenste communicatieve vaardigheden van een vertrouwenspersoon met die van een coach / maatschappelijk werker. Een coach / maatschappelijk werker heeft doorgaans een andere benadering bij het aanpakken van probleem op het werk dan een vertrouwenspersoon bij ongewenste omgangsvormen. Terwijl een coach / maatschappelijk werker doorgaans gericht is op verandering van denkpatronen of handelwijze van de melder, heeft de vertrouwenspersoon de beroepshouding: “Het maakt niet uit hoe je bent, dat geeft anderen nog niet het recht, zo met jou om te gaan”. Een vertrouwenspersoon maakt geen opmerkingen die de melder het gevoel zouden kunnen geven, zelf het ongewenste gedrag te hebben veroorzaakt / toegestaan (blaming the victim).

In de training geven we duidelijk aan waar de rol van vertrouwenspersoon zich onderscheid van die van coach / maatschappelijk werker.

^

FAQ vertrouwenspersoon

 

 

Vereist het een andere opleiding als je vertrouwenspersoon wordt voor leerlingen?

De Basisopleiding vertrouwenspersonen van Hubert Consult wordt vaak gevolgd door vertrouwenspersonen uit het onderwijs die zowel vertrouwenspersoon zijn voor collega’s als voor leerlingen. Tijdens de basisopleiding leren ze de basishouding en de basisgesprekstechnieken voor vertrouwenspersonen. Ook gaan we kort in op de uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht bij minderjarige leerlingen die soms iets afwijkt van de geheimhoudingsplicht bij collega’s. De cursus gaat echter niet in op alle bijzonderheden waarmee een vertrouwenspersoon voor leerlingen te maken krijgt en de rol die ouders daarbij kunnen spelen. Ook specifieke puberproblematiek (loverboys e.d.) komt tijdens de training niet aan bod. De basisopleiding is immers bedoeld voor vertrouwenspersonen voor collega’s. Derhalve raden we vertrouwenspersonen, die er zowel voor collega’s als voor leerlingen zijn, aan om nog specifieke bijscholing voor de opvang van leerlingen en ouders te volgen (bij een hierop gespecialiseerd opleidingsinstituut).  Vertrouwenspersonen die alleen worden aangesteld voor de opvang van leerlingen en ouders, kunnen beter direct een hierop gespecialiseerde opleiding volgen.

^

FAQ vertrouwenspersoon

 

 

Kan een werkgever beter een interne of een externe vertrouwenspersoon aanstellen?

Idealiter stelt een werkgever zowel interne als externe vertrouwenspersonen aan. Een interne vertrouwenspersoon heeft het voordeel dat deze de organisatie, de omgangscultuur, en de mensen kent. Ook wordt een interne vertrouwenspersoon door medewerkers vaak als laagdrempeliger ervaren dan een externe vertrouwenspersoon. Externe vertrouwenspersonen staan daarentegen wat verder van de organisatie af. Dit heeft als voordeel dat ze zelf geen onderdeel uitmaken van de bedrijfscultuur en niet persoonlijk afhankelijk zijn van de mensen in de lijn. Verder is het van belang om naar de organisatiegrootte te kijken. Bij heel kleine organisaties < 25 medewerkers kan men vaak beter voor een externe vertrouwenspersoon kiezen. De interne vertrouwenspersoon kan anders te veel onderdeel zijn van het team waarin het ongewenste gedrag zich voordoet.

^

FAQ vertrouwenspersoon

 

 

Is het verstandig om de functie van vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen te combineren met de functie van de vertrouwenspersoon integriteit?

 

Er lijken voordelen te zitten aan de combinatie van de functies vertrouwenspersoon omgangvormen (VPO) en vertrouwenspersoon integriteit (VPI). De samenvoeging van de functies voorkomt bijvoorbeeld verwarring bij medewerkers over bij welke vertrouwenspersoon ze moeten zijn. De functie van VPO is echter wezenlijk anders dan die van de VPI. De VPO heeft te maken met een persoon die zich slachtoffer voelt; hem of haar is iets aangedaan. Hij of zij heeft emotionele steun en een luisterend oor nodig. De vertrouwenspersoon zal met de persoon meedenken over interventies die de situatie voor hem of haar verbeteren. Het belang van de persoon die slachtoffer is staat voorop. Voorkomen moet worden dat deze persoon nog meer schade oploopt. De VPO zal daarom geheimhouding betrachten van hetgeen hem of haar in de functie van vertrouwenspersoon ter ore is gekomen, en zal geen actie ondernemen zonder toestemming van de melder. Ook laat de VPO de regie bij de melder. De VPI hoeft zich daarentegen niet zozeer te verdiepen in het gevoelsleven van de persoon die een melding doet van een integriteitschending. De melder is immers niet zelf het slachtoffer. Dit betekent dat niet de melder primair belang heeft bij de melding, maar de organisatie. Het bevoegd gezag moet zijn verantwoordelijkheid voor de integriteit van de organisatie kunnen nemen, en passende maatregelen treffen om een einde te maken aan de integriteitinbreuk. De VPI dient er daarom alles aan te doen om ervoor te zorgen dat het bevoegd gezag de benodigde informatie krijgt om de inbreuk te beëindigen. Dit betekent dat het niet zo kan zijn dat een melding, op verzoek van de melder, niet door de VPI bij de directie onder de aandacht wordt gebracht. Vertrouwelijkheid is bij de VPI dus niet altijd gewaarborgd (CAOP / BIOS, 2009)*, zeker niet bij misdrijven. Deze verschillende benadering van de vertrouwelijkheid kan tot conflicterende situaties leiden wanneer beide functies worden samengevoegd. Daarnaast verschillen de vereiste kennis en (gespreks)vaardigheden voor een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen van die van de VPI.

* CAOP/BIOS (2009). Handreiking vertrouwenspersoon integriteit (VPI). www.integriteitoverheid.nl

 

Bron: Hubert, A.B. (2013). Omgangsvormenbeleid. Opstellen, implementeren, borgen. Den Haag: A+O fonds Gemeenten, www.aeno.nl (opdrachtgever).

 

 

^

FAQ vertrouwenspersoon

 

 

 

Waarom moet een organisatie minimaal twee vertrouwenspersonen aanstellen?

1)    Een vertrouwenspersoon staat achter de persoon die als eerste naar hem of haar toekomt met een melding over ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersoon neemt vervolgens het verhaal van deze melder ‘voor waar aan’. Soms voelt echter ook de aangeklaagde zich slachtoffer (bijvoorbeeld van pesten door laster). Een vertrouwenspersoon doet dan niet aan waarheidsvinding en kan niet tegelijkertijd achter klager als aangeklaagde staan. Ook de aangeklaagde heeft dan recht op een vertrouwenspersoon.

2)    Als de vertrouwenspersoon zelf ongewenst gedrag vertoont (of een medewerker ervaart dit zo) dan moet de medewerker die hier last van heeft ook bij een andere vertrouwenspersoon terecht kunnen.

3)    Daarnaast is het fijn als medewerkers een keuzemogelijkheid hebben, de vertrouwenspersonen toegankelijk zijn voor een groot deel van de medewerkers en is het prettig als de vertrouwenspersonen in moeilijke situaties (met toestemming van de melder) overleg kunnen plegen.

^

FAQ vertrouwenspersoon

 

 

Wat is de Engelse term voor vertrouwenspersoon?

In de engelstalige literatuur over vertrouwenspersonen komt men een hoop verschillende benamingen voor de vertrouwenspersoon tegen, zoals: confidential supporter, harassment officer, confidential counsellor, dignity at work advisor, peer listener, designated contact person, contact officer and confidential advisor. Gezien de taken en houding van de vertrouwenspersoon in Nederland komt confidential supporter’ volgens Hubert Consult het dichtst in de buurt bij wat een vertrouwenspersoon in Nederland doet.

^

FAQ vertrouwenspersoon

 

 

Over welke competenties moet een vertrouwenspersoon voorafgaand aan de training beschikken?

Belangrijke competenties van een vertrouwenspersoon zijn: 

·         integriteit,

·         empathisch vermogen,

·         communicatieve vaardigheden (vooral actief luisteren),

·         gevoel voor organisatorische verhoudingen/belangen, en

·         analytische vaardigheden. 

 

Voorafgaand aan een training vertrouwenspersoon geldt dat alle competenties in meer of mindere mate aanwezig moeten zijn. Het is dus van belang dat vertrouwenspersonen op deze competenties worden geselecteerd. Empathisch vermogen, communicatieve vaardigheden, gevoel voor organisatorische verhoudingen/belangen en analytische vaardigheden kunnen gedeeltelijk nog worden ingetraind tijdens de opleiding; integriteit daarentegen moet bij de vertrouwenspersoon reeds aanwezig zijn.

^

FAQ vertrouwenspersoon

 

 

Welk opleidingsniveau is vereist voorafgaand aan de opleiding vertrouwenspersoon?

Bij de opleiding vertrouwenspersoon gaan we uit van een HBO werk- en denkniveau. Dit is ook het opleidingsniveau dat een vertrouwenspersoon nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren.

^

FAQ vertrouwenspersoon

 

 

Krijg je na het volgen van de opleiding vertrouwenspersoon een certificaat?

Deelnemers die de opleiding vertrouwenspersoon volledig gevolgd hebben ontvangen als bewijs van deelname een certificaat. Wij adviseren vertrouwenspersonen om minimaal 1 x per jaar een herhalings- / opfriscursus te volgen.

^

FAQ vertrouwenspersoon

 

 

 

Waar vind ik referenties over de opleiding vertrouwenspersoon?

Referenties over de training vertrouwenspersoon vind u op de onafhankelijke vergelijkingssite van Spingest:

http://www.springest.nl/hubertconsult

 

^

FAQ vertrouwenspersoon

 

 

 

 

 

Hoeveel ervaring heeft Hubert Consult met de cursus vertrouwenspersoon?

 

Hubert Consult verzorgt de Basiscursus sinds 2003. Sinds die tijd hebben we meer dan 1850 vertrouwenspersonen in Nederland op mogen leiden. De 500ste, 750ste, 1000ste en 1500ste vertrouwenspersoon hebben we in het zonnetje gezet. Op naar de 2000!

 

^

FAQ vertrouwenspersoon

 

 

 

 

 

 

 

Nazorg voor cursisten

 

We houden contact met de door ons opgeleide vertrouwenspersonen. Zo ontvangen de door ons opgeleide vertrouwenspersonen (desgewenst) een kosteloze nieuwsbrief waardoor ze op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied. Bij vragen of lastige casuïstiek kunnen door ons opgeleide vertrouwenspersonen kosteloos bellen. Dit gebeurt regelmatig en daardoor weten we goed wat er in het veld speelt. We actualiseren onze  trainingen op basis hiervan en weten waar extra bijscholing gewenst is. Bovendien organiseert Hubert Consult 1x per kwartaal een terugkomdag tegen een schappelijke prijs.

^

FAQ vertrouwenspersoon

 

 

Hoe vaak komen ongewenste omgangsvormen voor in mijn eigen bedrijfstak?

Vertrouwenspersonen vragen zich soms af of zij in een bedrijfstak werken waar ongewenste omgangsvormen veel voorkomen. Ook willen vertrouwenspersonen graag weten of ongewenste omgangsvormen in de eigen bedrijfstak in de laatste jaren zijn toegenomen of afgenomen. Hubert Consult heeft voor u de cijfers hierover op een rijtje gezet. Ga naar ons bedrijfstakoverzicht.

^

FAQ vertrouwenspersoon

 

 


Basisopleiding vertrouwenspersonen

 

Praktijkgerichte 3daagse training door deskundige opleiders. De functie vertrouwenspersoon vraagt een breed scala juridische, psychologische en organisatiekundige kennis en vaardigheden. Met deze training wordt de startende vertrouwenspersoon voorbereid op de veelomvattende taak. De opleiding wordt door Hubert Consult sinds 2003 maandelijks verzorgd.   

 

Lees verder over de Basiscursus vertrouwenspersoon

 

 

Lees ervaringen van anderen die de opleiding volgden.

Lees veel gestelde vragen door of over vertrouwenspersonen.

 

Intervisie en opfriscursus

Ieder kwartaal organiseert Hubert Consult een opfriscursus voor vertrouwenspersonen. Naast het opfrissen van de theorie en het bespreken van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied, besteden we uitgebreid aandacht aan intervisie en de behandeling van ingebrachte casussen van deelnemers. Dit alles in kleine groepen en een vertrouwde sfeer. Wij adviseren opgeleide vertrouwenspersonen om minimaal één keer per jaar aan een intervisie deel te nemen.

Lees verder over de intervisie en opfriscursus vertrouwenspersonen

 

Vaardigheden onderhouden

De specifieke gespreksvaardigheden van opgeleide vertrouwenspersonen kunnen na verloop van tijd wegzakken. Hubert Consult biedt ieder kwartaal de mogelijkheid de vaardigheden op te halen met een professioneel trainingsacteur. We werken met kleine groepen die het oefenen met acteur minder spannend maken. Bovendien geven de trainer en acteur opbouwende feedback, zoals u van ons gewend bent.

Lees verder over deze training met acteur

 

Bijscholingscursus: De Witte vertrouwenspersoon

Hoe kunnen vertrouwenspersonen ervoor zorgen dat zij als team toegankelijker worden voor mensen met een migratieachtergrond? Zijn witte vertrouwenspersonen zich voldoende bewust van subtiele vormen van etnische discriminatie? Welke vormen bestaan er? Staan witte Nederlanders open voor feedback op etnische discriminatie? Waarom is dat zo ontzettend moeilijk? Welke rol spelen culturele conditionering, selectieve waarneming, perceptuele vertekening en personificatie in objectieve standpunt bepaling? U leert het tijdens de bijscholingscursus: De witte vertrouwenspersoon

 

Bijscholingscursus: interventies bespreken

Tot de taken van de vertrouwenspersoon behoort het informeren van de melder van ongewenste omgangsvormen over de verschillende stappen die deze kan nemen om de situatie te verbeteren. In de praktijk blijkt dat vertrouwenspersonen zich vaak onzeker voelen over het bespreken van interventies. Welke benadering kiest een professionele vertrouwenspersoon?

Lees verder over de training interventies voor vertrouwenspersonen

 

Bijscholingscursus: risico’s verruiming taak

Het takenpakket van de vertrouwenspersoon heeft zich de laatste jaren steeds verder uitgebreid. Was de functie ooit in het leven geroepen om een medewerker te begeleiden die een klacht in wilde dienen tegen seksuele intimidatie, vandaag de dag zien we uitbreiding op twee terreinen:

·         De werkgebieden waarvoor een vertrouwenspersoon kan worden aangesteld,

·         De taken die een vertrouwenspersoon daarbij heeft.

Wat zijn de risico’s als we het werkgebied en takenpakket van de vertrouwenspersoon te veel oprekken?

Lees verder over de bijscholingstraining Risico’s verruiming taak

 

Bijscholingscursus: uitzonderingen op de geheimhoudingplicht vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

Wat als u kennis draagt van een medewerker met gedachten aan zelfdoding? Wat als u zaken te weten komt over misdrijven? Wat als er een direct gevaar voor iemand ontstaat? Geheimhouding, aangifteplicht, aangifterecht, meldplicht, meldrecht, moreel dilemma. Vertrouwenspersoon, weet u nog hoe het precies zit?

Tijdens deze juridische bijscholingscursus leren vertrouwenspersonen wat hun rechten en plichten zijn als het gaat om het doorbreken van de geheimhoudingsplicht.  We staan stil bij reeds bekende wetgeving en actuele ontwikkelingen op dit terrein.

Lees verder over de bijscholingstraining Geheimhoudingsplicht vertrouwenspersoon.

 

Bijscholingscursus: (on) gevraagd adviseren; de risico’s

In steeds meer beleidsteksten staat dat de vertrouwenspersoon de leiding ‘gevraagd en ongevraagd mag adviseren’. Vroeger was deze adviesrol begrensd tot advisering over de knelpunten in het beleid ongewenste omgangsvormen. Wat zijn de risico’s van het uitbreiden van de adviesrol. Waar legt u de grens? Lees verder over de bijscholingstraining:

(On)gevraagd adviseren door vertrouwenspersonen

Lees het artikel: Vertrouwenspersonen; verwarring in opleidingsland

 

Bijscholingscursus: vertrouwenspersoon en misdrijven in organisaties

Verdiepende workshop voor vertrouwenspersonen en leden klachtencommissie over de werkwijze van de politie en de do’s & don’ts bij een zedenmisdrijf, mishandeling of bedreiging.

Lees verder over de bijscholingstraining De vertrouwenspersoon en misdrijven

 

Verdiepingscursus: nazorggesprekken

Een agressie-incident, een aanranding, langdurig pesten... soms krijg je als vertrouwenspersoon te maken met medewerkers die iets schokkends hebben meegemaakt. Er is sprake van boosheid, verdriet, schuldgevoelens, chaos. In die wirwar van emoties moet u kunnen inschatten wat de gevolgen voor uw cliënt zijn. Wat kan een vertrouwenspersoon doen en waar moet u mee uitkijken?

Lees verder over de bijscholingstraining De vertrouwenspersoon en nazorg

 

Overige bijscholings- en verdiepingscursussen

Ons cursusaanbod past zich aan de actualiteit en de behoefte van vertrouwenspersonen voor bij- en nascholing aan.